קרנות נאמנות

מהי קרן נאמנות:

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות (איגרות חוב שחברות מנפיקות) וקרנות נאמנות מחקות וקרנות סל.  קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו”ל. החברה המנהלת את הקרן ואת השקעותיה היא חברה שרשות ניירות ערך אישרה אותה ומפקחת על פעילותה השוטפת.

אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ מנהלת השקעות של קרנות נאמנות בהוסטינג אצל מנהל הקרן מגדל קרנות נאמנות בע”מ.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, מוצע להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בדוחות השנתיים של הקרנות ו\או בתשקיף מנהל הקרן ובדיווחים המיידים שבתוקף, המפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו : www.magna.isa.gov.il

קרנות הנאמנות של אינטראקטיב ישראל:

  • אינטראקטיב (4B) 5 טכנולוגיה ישראל, מס קרן 5131362;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב (4B) 5 אנרגיה ירוקה ישראל  וארה”ב  ישראל, מס קרן 5132014;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל (4A)2 אחזקות בעלי עניין, מס’ קרן: 5104799;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל (A1) 3 נבחרת AA-A, מס קרן 5132113;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל 1A))3 10/90, מס’ קרן: 5107743;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל (OA) 4 אג”ח ללא מניות, מס קרן 5119805;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל (D4) 6 חדשנות רפואית גלובלי, מס קרן 5132816;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל (D4) 6 תיק מניות חו”ל, מס קרן 5132824;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

  • אינטראקטיב ישראל (2B)1 20/80, מס’ קרן: 5133178;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה 

  • אינטראקטיב ישראל (2B)1 30/70, מס’ קרן: 5109525;

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

 

 

1.(B2) = 2 – חשיפה למניות עד 30% בערך מוחלט, B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט.

2.(A4) = 4 – חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט, A- חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

3.(A1) = 1 – חשיפה למניות עד 10% בערך מוחלט, A – חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.
4.(A0) = 0 – ללא חשיפה למניות, – A חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

 1. (4B)= 4 – חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט, B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט.
 2. (4D)= 4 – חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט,D- חשיפה למט”ח עד 120% בערך מוחלט.

 

 יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות (5)

קרנות נאמנות מאפשרות השקעה יחסית פשוטה ונגישה למשקיעים רבים, ומספקות בחירה אטרקטיבית להשקעה בשל יתרונותיה הרבים כגון:

 

מכשיר פשוט לרכישה ולפדיון:

רכישת יחידות של קרנות נאמנות פתוחות נעשית באמצעות פנייה למפיצים שפועלים ישירות מול הבורסה לניירות ערך ומעבירים בשם לקוחותיהם הוראות ליצירה ולפדיון של יחידות באופן יומיומי. כיום לקוחות יכולים לתת הוראות גם באמצעות אתר האינטרנט של המפיץ.

מכשיר בעל שקיפות גבוהה ופשוט להבנה:

קרנות נאמנות מחולקות לפי אפיקי השקעה, ומסווגות בצורה ברורה. הקרנות הן מוצר בעל רמת שקיפות גבוהה ביותר, כאשר המידע אודות המאפיינים שלהן והגופים המנהלים אותן (הדירקטוריון ונושאי המשרה) ידוע ומדווח באופן שוטף. כן מוגשים דוחות שוטפים על אירועים שונים בקרן, ודוח אודות הרכב נכסי הקרן מדווח  על בסיס חודשי. השקיפות והפשטות מתבטאות גם בהסדרה שקיימת לגבי שמות הקרנות ופרופיל החשיפה שלהן (שבהם המידע מוצג על מהות הקרן ורמת הסיכון בה), וכן בסיווג קרן תחת כותרות רלוונטיות בהתאם למדיניות ההשקעה שלה.אלה מאפשרים להשוות בין ביצועי קרנות שונות, דבר המסייע בקבלת החלטת ההשקעה.

ניהול מקצועי:

מנהלי ההשקעות בקרנות הם בעלי רישיון לניהול תיקים, ומקבלים את החלטות ההשקעה שלהם על פי שיקול דעתם המקצועי וניסיונם בתחום, בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, להוראות הדין על השקעות הקרן ולנהלים מחייבים המסדירים את אופן קבלת החלטות ההשקעה. ההשקעות נבחרות בעזרת אנליזות, קריטריונים, אמות מידה ומידע, שעליהם מנהלי ההשקעות נדרשים להסתמך. למנהל הקרן יש כלים לניתוח ובסיס ידע רחב (ועדת השקעה, מחלקות מחקר, פורומים מקצועיים וכיו”ב) המאפשרים לו, בין היתר, להגיב מהר למצבים משתנים.

נזילות:

למשקיעים בקרנות נאמנות פתוחות יכולת לרכוש או למכור יחידות בקרן על בסיס יומיומי (ככלל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל, וכשמדובר בקרנות המשקיעות בחו”ל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסות בחו”ל) ואין צורך להתחייב לתקופת החזקה מינימלית.

אפשרות להשקיע סכומים קטנים:

במרבית קרנות הנאמנות לא קיימת כל מגבלה על הסכום המינימלי להשקעה/ לרכישת כמות יחידות. לפיכך, אף בסכום קטן יכול משקיע להשיג חשיפה למגוון פעילויות ונכסים בשוק ההון.

יתרון לגודל:

שווי הנכסים המנוהלים בקרן, המאגדת משקיעים רבים, מאפשר לנצל את גודלה לביצוע עסקאות גדולות, להשתתפות בהנפקות, להשקעה בפיקדונות בריבית גבוהה (ג’מבו) וכיו”ב, אפשרויות שאינן פתוחות בהשקעות בסכומים נמוכים. יתרונות לגודל באים לידי ביטוי גם בחיסכון בעלויות, כגון ברכישת ניהול וייעוץ מקצועי, בעמלות על ביצוע עסקאות בבורסה וכדומה. עלויות אלו נמוכות יותר, שכן הן מתחלקות בין מספר רב של משקיעים בקרן.

נגישות למגוון השקעות:

השקעה בקרן נאמנות מאפשרת ליצור תיק השקעות מגוון, בהתאם לקרן הנבחרת להשקעה. היא מאפשרת נגישות למספר רב של ניירות ערך, כגון כאלו הנרכשים בעת הנפקה בשוק הראשוני, וגם לפעילויות מתוחכמות יותר, כמו פעילות בנגזרים.

פיזור ההשקעה:

קרנות נאמנות נדרשות בהתאם להוראות החוק לפזר את השקעותיהן לאפיקים שונים, ולכן תיקי הנכסים של קרנות נאמנות מאופיינים בדרך כלל בפיזור גדול יחסית. בכך הסיכון ורמת התנודתיות שאליה עשוי להיות חשוף המשקיע עשויים להיות נמוכים יותר, והכול באופן יחסי לאפיק שבו בחר להשקיע5.

מכשיר מפוקח/ רגולציה:

חוקים, תקנות, הוראות וכיו”ב מסדירים נושאים רחבים בחיי הקרן ובחיי מנהל הקרן. מדובר בתחום שקיים בו פיקוח הדוק, באמצעות כללים המסדירים פעילות זו.

נאמן לקרן נאמנות:

נאמן קרן נאמנות מהווה חוליה חשובה ביצירת משטר הציות. לנאמן שני תפקידים עיקריים: שמירה על נכסי הקרן ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה ופיקוח על מנהל הקרן. נכסי הקרן מוקנים לנאמן לטובת בעלי היחידות, כאשר הנאמן מייפה את כוחו של מנהל הקרן לפעול בחשבון הקרן ולבצע פעולות עבור הקרן. הנאמן מפקח על קיום הוראות החוק, הסכם הקרן וההתחייבויות שנטל על עצמו מנהל הקרן במדיניות הקרן.

מיסוי:

בקרן נאמנות פטורה נדחה תשלום המס שחייב בו המשקיע על רווחים שנוצרו בקרן עד המועד שבו המשקיע מממש את ההשקעה בקרן. כלומר, אף על פי שבתוך הקרן מתרחשים כל הזמן אירועי קנייה ומכירה של ני”ע, המשקיע משלם מסים, ככל שנוצרו רווחים בקרן, רק עם פדיון יחידות הקרן. זאת לעומת השקעה ישירה בניירות ערך, שבה המשקיע מחויב במס במועד מכירת הנייר עבור הרווח שצמח לו.6

 

5  להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי

 6  המידע הנ”ל אינו תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.

המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם

 

היתרונות שלנו

הוזלת עלויות מסחר בבנקים ובברוקרים השונים

חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא

מומחים בניירות ערך זרים