קרנות נאמנות

מהי קרן נאמנות:

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות (איגרות חוב שחברות מנפיקות) וקרנות נאמנות מחקות וקרנות סל.  קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו”ל. החברה המנהלת את הקרן ואת השקעותיה היא חברה שרשות ניירות ערך אישרה אותה ומפקחת על פעילותה השוטפת.

 

אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ מנהלת השקעות של מספר קרנות נאמנות בהוסטינג אצל מנהל הקרן מגדל קרנות נאמנות בע”מ.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, מוצע להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בדוחות השנתיים של הקרנות ו\או בתשקיף מנהל הקרן ובדיווחים המיידים שבתוקף, המפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

 

 

שם הנייר: אינטראקטיב (4C) טכנולוגיה ישראל 5Stock Picking

מספר בורסה: 5131362

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

שם הנייר: אינטראקטיב (4C) אנרגיה ירוקה ישראל – ארה”ב 5

מספר בורסה: 5132014

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

 שם הנייר: אינטראקטיב ישראל (4D) מניות חדשנות רפואית 6

מספר בורסה: 5132816

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

שם הנייר: אינטראקטיב ישראל (0A) אג”ח ללא מניות1

מספר בורסה: 5119805

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

שם הנייר: אינטראקטיב ישראל (4A) אחזקות בעלי עניין2

מספר בורסה: 5104799

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

שם הנייר: אינטראקטיב ישראל (1A)(!) 310/90  

מספר בורסה: 5107743

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

שם הנייר: אינטראקטיב ישראל (1A) 3נבחרת A-AA  

מספר בורסה: 5132113

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

 

שם הנייר: אינטראקטיב ישראל (2B) 425/75

מספר בורסה: 5109525

קישור לפרטי הקרן באתר הבורסה

1 (0A) 0-ללא חשיפה למניות – A-חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

2.(4A) 4- חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ-50%, A– חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

3 (1A) 1- חשיפה למניות עד 10% בערך מוחלט, A – חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.
סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשויה לעלות  על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן. שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים בקבוצה השניה עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות. לעניין זה: “אג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה” – אג”ח קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ (-BBB (BBB מינוס או מדירוג מקביל לו.

4(2B)=2 חשיפה למניות עד 30% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן החשיפה למניות לא תעלה על 25% בערך מוחלט. B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט.

כל החשיפות המצוינות מעלה הן מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם

5.(4C) 4- חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ-50%, C– חשיפה למט”ח עד 50% בערך מוחלט.

6.(4D) 4- חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט , D– חשיפה למט”ח עד 120% בערך מוחלט.

 

 יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות5

קרנות נאמנות מאפשרות השקעה יחסית פשוטה ונגישה למשקיעים רבים, ומספקות בחירה אטרקטיבית להשקעה בשל יתרונותיה הרבים כגון:

 

מכשיר פשוט לרכישה ולפדיון:

רכישת יחידות של קרנות נאמנות פתוחות נעשית באמצעות פנייה למפיצים שפועלים ישירות מול הבורסה לניירות ערך ומעבירים בשם לקוחותיהם הוראות ליצירה ולפדיון של יחידות באופן יומיומי. כיום לקוחות יכולים לתת הוראות גם באמצעות אתר האינטרנט של המפיץ.

מכשיר בעל שקיפות גבוהה ופשוט להבנה:

קרנות נאמנות מחולקות לפי אפיקי השקעה, ומסווגות בצורה ברורה. הקרנות הן מוצר בעל רמת שקיפות גבוהה ביותר, כאשר המידע אודות המאפיינים שלהן והגופים המנהלים אותן (הדירקטוריון ונושאי המשרה) ידוע ומדווח באופן שוטף. כן מוגשים דוחות שוטפים על אירועים שונים בקרן, ודוח אודות הרכב נכסי הקרן מדווח  על בסיס חודשי. השקיפות והפשטות מתבטאות גם בהסדרה שקיימת לגבי שמות הקרנות ופרופיל החשיפה שלהן (שבהם המידע מוצג על מהות הקרן ורמת הסיכון בה), וכן בסיווג קרן תחת כותרות רלוונטיות בהתאם למדיניות ההשקעה שלה.אלה מאפשרים להשוות בין ביצועי קרנות שונות, דבר המסייע בקבלת החלטת ההשקעה.

ניהול מקצועי:

מנהלי ההשקעות בקרנות הם בעלי רישיון לניהול תיקים, ומקבלים את החלטות ההשקעה שלהם על פי שיקול דעתם המקצועי וניסיונם בתחום, בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, להוראות הדין על השקעות הקרן ולנהלים מחייבים המסדירים את אופן קבלת החלטות ההשקעה. ההשקעות נבחרות בעזרת אנליזות, קריטריונים, אמות מידה ומידע, שעליהם מנהלי ההשקעות נדרשים להסתמך. למנהל הקרן יש כלים לניתוח ובסיס ידע רחב (ועדת השקעה, מחלקות מחקר, פורומים מקצועיים וכיו”ב) המאפשרים לו, בין היתר, להגיב מהר למצבים משתנים.

נזילות:

למשקיעים בקרנות נאמנות פתוחות יכולת לרכוש או למכור יחידות בקרן על בסיס יומיומי (ככלל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל, וכשמדובר בקרנות המשקיעות בחו”ל, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסות בחו”ל) ואין צורך להתחייב לתקופת החזקה מינימלית.

אפשרות להשקיע סכומים קטנים:

במרבית קרנות הנאמנות לא קיימת כל מגבלה על הסכום המינימלי להשקעה/ לרכישת כמות יחידות. לפיכך, אף בסכום קטן יכול משקיע להשיג חשיפה למגוון פעילויות ונכסים בשוק ההון.

יתרון לגודל:

שווי הנכסים המנוהלים בקרן, המאגדת משקיעים רבים, מאפשר לנצל את גודלה לביצוע עסקאות גדולות, להשתתפות בהנפקות, להשקעה בפיקדונות בריבית גבוהה (ג’מבו) וכיו”ב, אפשרויות שאינן פתוחות בהשקעות בסכומים נמוכים. יתרונות לגודל באים לידי ביטוי גם בחיסכון בעלויות, כגון ברכישת ניהול וייעוץ מקצועי, בעמלות על ביצוע עסקאות בבורסה וכדומה. עלויות אלו נמוכות יותר, שכן הן מתחלקות בין מספר רב של משקיעים בקרן.

נגישות למגוון השקעות:

השקעה בקרן נאמנות מאפשרת ליצור תיק השקעות מגוון, בהתאם לקרן הנבחרת להשקעה. היא מאפשרת נגישות למספר רב של ניירות ערך, כגון כאלו הנרכשים בעת הנפקה בשוק הראשוני, וגם לפעילויות מתוחכמות יותר, כמו פעילות בנגזרים.

פיזור ההשקעה:

קרנות נאמנות נדרשות בהתאם להוראות החוק לפזר את השקעותיהן לאפיקים שונים, ולכן תיקי הנכסים של קרנות נאמנות מאופיינים בדרך כלל בפיזור גדול יחסית. בכך הסיכון ורמת התנודתיות שאליה עשוי להיות חשוף המשקיע עשויים להיות נמוכים יותר, והכול באופן יחסי לאפיק שבו בחר להשקיע5.

מכשיר מפוקח/ רגולציה:

חוקים, תקנות, הוראות וכיו”ב מסדירים נושאים רחבים בחיי הקרן ובחיי מנהל הקרן. מדובר בתחום שקיים בו פיקוח הדוק, באמצעות כללים המסדירים פעילות זו.

נאמן לקרן נאמנות:

נאמן קרן נאמנות מהווה חוליה חשובה ביצירת משטר הציות. לנאמן שני תפקידים עיקריים: שמירה על נכסי הקרן ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה ופיקוח על מנהל הקרן. נכסי הקרן מוקנים לנאמן לטובת בעלי היחידות, כאשר הנאמן מייפה את כוחו של מנהל הקרן לפעול בחשבון הקרן ולבצע פעולות עבור הקרן. הנאמן מפקח על קיום הוראות החוק, הסכם הקרן וההתחייבויות שנטל על עצמו מנהל הקרן במדיניות הקרן.

מיסוי:

בקרן נאמנות פטורה נדחה תשלום המס שחייב בו המשקיע על רווחים שנוצרו בקרן עד המועד שבו המשקיע מממש את ההשקעה בקרן. כלומר, אף על פי שבתוך הקרן מתרחשים כל הזמן אירועי קנייה ומכירה של ני”ע, המשקיע משלם מסים, ככל שנוצרו רווחים בקרן, רק עם פדיון יחידות הקרן. זאת לעומת השקעה ישירה בניירות ערך, שבה המשקיע מחויב במס במועד מכירת הנייר עבור הרווח שצמח לו.6

 

5 להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי

6 המידע הנ”ל אינו תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.

המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם

 

 

 

היתרונות שלנו

הוזלת עלויות מסחר בבנקים ובברוקרים השונים

חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא

מומחים בניירות ערך זרים