גילוי נאות


בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ”)

אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע“מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים,עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על ידי (להלן: “הזיקה”):

  • מגדל קרנות נאמנות בע”מ;

מידע עדכני אודות הקרנות ניתן לראות באתר ההפצה של הרשות ניירות ערך שכתובתו .www.magna.isa.gov.il 

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים:

o אינטראקטיב ישראל (2B)(1) (25/75) מס’ בורסה: 5109525;

o אינטראקטיב ישראל (4A)(2) אחזקות בעלי עניין מס’ בורסה: 5104799;

o אינטראקטיב ישראל (1A)(3) (!) 10/90 מס’ בורסה: 5107743;

o אינטראקטיב ישראל (OA)(4) אג”ח ללא מניות מס’ בורסה 5119805;

מנהל הקרן של כל הקרנות דלעיל הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ.

אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ משמש כמנהל השקעות חיצוני של ההשקעות של הקרנות הנ”ל.

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסיים אלה מנוהלים, ו/או משווקים על-ידי חברתנו או על יד חברות הקשורות לחברתנו, וכן הואיל וחברתנו ו/או חברות קשורות לחברתנו עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם ואו בקשר עם ניהולם.

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברתנו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

1.(2B)=2 חשיפה למניות עד 30% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן החשיפה למניות לא תעלה על 25% בערך מוחלט. B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט.

2.(4A)=4 חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ-50%, A– חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

3.(1A) חשיפה למניות עד 10% בערך מוחלט, A – חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

4.(A0) ללא חשיפה למניות – A חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ משמש כמנהל השקעות חיצוני של הקרנות הנ”ל.

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסיים אלה מנוהלים,  ו/או משווקים על-ידי חברתנו או על יד חברות הקשורות לחברתנו, וכן הואיל וחברתנו ו/או חברות קשורות לחברתנו עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם ואו בקשר עם ניהולם.

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברתנו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

1.(2B)=2 חשיפה למניות עד 30% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן החשיפה למניות לא תעלה על 25% בערך מוחלט. B – חשיפה למט”ח עד 30% בערך מוחלט. 

2.(4A)=4 חשיפה למניות עד 120% בערך מוחלט אך בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ-50%, A– חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

3.(1A) חשיפה למניות עד 10% בערך מוחלט, A – חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

4.(A0) ללא חשיפה למניות – A חשיפה למט”ח עד 10% בערך מוחלט.

כל סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן. שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים בקבוצה השניה עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות. לעניין זה: “אג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה” – אג”ח קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ (-BBB (BBB מינוס או מדירוג מקביל לו.

החשיפות המצוינות מעלה הן מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיפים ואו תשקיף מנהל הקרן ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם